Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Լիզինգի ինստիտուտը բարելավող օրենսդրական փաթեթի կլոր սեղան-քննարկում ՀԲՄ-ում

12.03.2021
Լիզինգի ինստիտուտը բարելավող օրենսդրական փաթեթի կլոր սեղան-քննարկում ՀԲՄ-ում