Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Առցանց քննարկում՝ սոցիալական ուղղվածության պետական աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ

06.07.2020
Առցանց քննարկում՝ սոցիալական ուղղվածության պետական աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ