Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

2019թ. Հայաստանի 17 առևտրային բանկերը պետական բյուջե վճարել են 54,6 մլրդ դրամի հարկ

31.01.2020
2019թ. Հայաստանի 17 առևտրային բանկերը պետական բյուջե վճարել են 54,6 մլրդ դրամի հարկ