Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Վարկերի վերանայման հնարավորությունից օգտվել է մոտ 550 հազ. Ֆիզիկական և 17.4 հազ. իրավաբանական անձ

05.06.2020
Վարկերի վերանայման հնարավորությունից օգտվել է մոտ 550 հազ. Ֆիզիկական  և 17.4 հազ. իրավաբանական անձ