Union of Banks of Armenia

The Union is the legal entity non-commercial organization and its goal is to present the corporate interests of its members.

Կայացել է Հայաստանի բանկերի միության տարեկան ընդհանուր ժողովը

20.06.2019
Կայացել է Հայաստանի բանկերի միության տարեկան ընդհանուր ժողովը